STARTUPDEAL KAYITLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ1. GİRİŞ

İşbu StartupDeal Kayıtlarına Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Viveka Yazılım Bilişim Teknolojileri Endüstriyel Ürünler İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ("Şirket") tarafından hazırlanmış olup; aşağıda detaylı olarak belirtilen kişisel verilerinizin, yine aşağıda belirtilen süreç kapsamında işlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ SÜREÇLER VE İŞLEME AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde detaylı olarak yazılı bulunan kişisel verileriniz; Şirket’in faaliyetlerine yönelik veri tabanı oluşturma sürecinde, ilgili startuplara ait bilgilerin sistematik bir şekilde toplanması ve işbu Aydınlatma Metni’nin 6. maddesinde belirtilen amaçlarla yine aynı maddede belirtilen kişilerle paylaşılabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. İlgili süreç kapsamında, sayılan bu amaçlar dışında başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda, tarafınıza yeni veri işleme amacı hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ KATEGORİLERİ

Yukarıda belirtilen süreç kapsamında Şirket tarafından;
(a) KİMLİK kategorisi altında, ad – soyad, ilişkili olduğunuz startup ismi verileriniz ile var ise takım üyelerinin ad – soyad verileri,
(b) İLETİŞİM kategorisi altında, e-posta adresi, ülke ve şehir bilgisi ve ilişkili olduğunuz startup web sitesi adresi verileriniz ile var ise takım üyelerinin e-posta adresi verisi,
(c) FİNANS kategorisi altında, ilişkili olduğunuz startup dahilindeki hisse oranı veriniz ile var ise takım üyelerinin startup dahilindeki hisse oranı verileri,
(d) DİĞER BİLGİLER kategorisi altında, ilişkili olduğunuz startup bünyesindeki görev bilgisi veriniz ile var ise takım üyelerinin startup bünyesindeki görev bilgisi verileri işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME ŞARTLARI / VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; bizzat tarafınızdan temin edilmesi yöntemiyle toplanmakta ve tamamen otomatik olan yollarla işlenmektedir.İşbu Aydınlatma Metni’nde bahsi geçen kişisel verileriniz; hem de KVKK md.5/2/e “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak hem de KVKK md.5/2/f uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

5. RIZANIN GERİ ALINMASI

Kişisel verilerinizin tarafınızca verilmiş olan açık rıza hukuki sebebine dayanılarak işleniyor olması halinde söz konusu rıza, siz söz konusu rızayı yazılı olarak geri alana dek geçerliliğini sürdürmektedir. Dilediğiniz zaman, kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin rızanızı geri aldığınızı ve ilgili kişisel verilerinizin artık kullanılmamasını istediğinizi belirten talebinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Böyle bir durumda, aksine bir kanuni düzenleme veya hukuki yükümlülük bulunmadığı takdirde, açık rızanıza dayalı olarak işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi talep tarihinizden itibaren ileriye etkili olacak şekilde işlemeye son vereceğiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen süreç kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz; - Yatırım kararları yahut program süreçleri gibi faaliyetlerini şekillendirebilmeleri için bilgi vermek amacıyla Şirket’in işbirliği içerisinde bulunduğu kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisine,- İlişkili olduğunuz startupa danışmanlık verilebilmesi amacıyla ilgili program kapsamında görevlendirilmiş olan eğitmen ve mentorlaraaktarılabilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Şirket tarafından kullanılmakta olan web sitesi için hosting hizmetinin yabancı menşeli bir firmadan temin edilmesi nedeniyle ve yalnızca söz konusu amaçla sınırlı olarak yurtdışına aktarılmaktadır.

8. KVKK UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvuru ve şikayetlerinizi Şirket'e ait https://viveka.com.tr/ isimli web sitesinden ulaşabileceğiniz Verisi İşlenen (İlgili Kişi) Başvuru Formunu doldurarak, Şirket'e ait "Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı ODTÜ Teknokent İnovasyon Bilişim Binası 280/G Zemin Kat Çankaya/ANKARA" adresine yazılı olarak veya var ise daha önce Şirket’e bildirmiş olduğunuz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine göndererek Şirket'e iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30(otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan tarife uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI

Kişisel verilerinizin güvenliğinin temini için ve kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlanması, kişisel verilerinizin toplanması, ifşası, kullanımı, kopyalanması, değiştirilmesi gibi risklerin önüne geçilebilmesi adına gerekli idari ve teknik tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır.Ancak bu noktada, internet üzerinden gerçekleştirilen veri paylaşımı ile elektronik ortamda tutulan verilerin hiçbir zaman tam anlamıyla güvenli olamayacağını ve her ne kadar tarafımızca gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta olsa da yüzde yüz veri güvenliği sağlanmasının mümkün olmadığını hatırlatırız.

10. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE GÜNCELLİĞİ

Şirket tarafından toplanmış olan kişisel verilerinizin doğru ve güncel olduğunu varsaymaktayız. Bu nedenle söz konusu kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin temini sizin sorumluğunuzda olup; kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunun Şirket tarafından da takip edilebilmesi için lütfen kişisel verilerinizde meydana gelecek değişikliklerden tarafımızı yazılı olarak haberdar ediniz.Üçüncü kişi konumunda bulunan takım üyelerine kişisel verileri Şirket ile paylaşmanız durumunda; takım üyelerinin, kendilerine ait kişisel verilerinin tarafınızca paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğu kabul edilmektedir ve takım üyelerinin bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği de sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kapsamda; üçüncü kişilerin kişisel verilerinin izinsiz olarak Şirket ile paylaşılmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan doğacak sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, veri işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmüş olması durumunda ilgili mevzuatta belirlenmiş olan süre ile sınırlı olarak saklanmaktadır.Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü kişisel veri; kişisel verinin toplanma amacına artık hizmet etmediği veya ilgili mevzuat gereğince saklanması gerekliliğinin ortadan kalktığı anda imha edilecektir.

12. AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aydınlatma Metni’nde tarafınıza önceden haber verilmeksizin değişiklik gerçekleştirilebilecek olup; söz konusu değişikliği Şirket’e ait https://viveka.com.tr/ isimli web sitesinden takip edebilirsiniz. Anılan değişiklikleri takip etmek tarafınızın sorumluluğundadır.